Informacioni sistem za energetski menadžment - ISEM

Budite energetski efikasna opština

 
Šta je ISEM?

ISEM (Informacioni sistem za energetski menadžment) je računarski program koji služi kao osnovni alat za podršku sistemskom upravljanju energijom kroz kontinuiran nadzor i analizu potrošnje energenata i vode. ISEM je projektovan na platformi relacione baze podataka (Oracle) i web arhitekturi, što znači da mu se može pristupiti putem bilo kojeg računara s internet priključkom korišćenjem nekog od najzastupljenijih internet pretraživača na tržištu, kao što su npr. internet explorer, google chrome, mozilla firefox, opera, apple safari i sl.


Korišćenjem ISEM-a i izveštaja koje sistem generiše, uveliko se olakšava kontinualan nadzor nad potrošnjom energije te analiza potrošnje određenog objekta ili grupe objekata, što je osnova sistematskog upravljanja energijom. Poređenjem pojedinih indikatora dobijenih tokom analize identifikujemo potencijalne projekte poboljšanja energetske efikasnosti, a njihovom realizacijom možemo ostvariti značajne uštede.

 
Zašto ISEM?

Radi se o veoma kompleksnoj softverskoj web aplikaciji koja je namenjena opštinskim energetskim menadžerima i tehničkim licima u velikim javnim zgradama, a za monitoring energije/energenata i vode u javnim zgradama (škole, bolnice, vrtići, upravne zgrade, mesne zajednice, biblioteke, muzeji, sportski objekti itd.) i kao takva predstavlja važan alat za implementaciju sistema energetskog menadžmenta u opštinama.

 
Uvođenjem ISEM-a u organizacionu strukturu jedinica regionalne i lokalne samouprave omogućava se:

  • rano otkrivanje nepotrebnog rasipanja energije,
  • informaciona osnova za donošenje odluka,
  • pregled i analiza dosadašnjih operativnih podataka,
  • identifikovanje, priprema i izvršavanje projekata poboljšanja energetske efikasnosti,
  • precizno definisanje pokazatelja potrošnje, efikasnosti i uspešnosti,
  • podrška budžetiranju, itd.

Praćenje potrošnje

Sistem prati potrošnju vode i energenata u domenu javnih zgrada i javnog osvetljenja. Energenti mogu biti: gas, struja, loživo ulje, kruta goriva (drva, ugalj) i dr.

Obrada i analiza prikupljenih podataka

  • Sumarni tabelarni ispis podataka (opštih, energetskih, konstrukcijskih, podataka o troškovima održavanja) za pojedini objekat ili za skup objekata
  • Energetski izveštaji za pojedini objekt (tabelarni i grafički prikaz)
  • Poređenje objekata (tabelarno i grafički)