Koncepti i programska rešenja

ERP ( Enterprise Resource Planning) je u praksi proveren koncept integralnog informacionog sistema koji treba da Vam omogući da prevaziđete probleme koje imate zbog anomalija Vašeg postojećeg Sistema za transakcionu obradu podataka. Sporost sistema, velika rendudantnost podataka, nizak nivo automatizacije, neodgovarajući korisnički interfejs, mnogo fizičkog rada, nedovoljno dobra podrška operativnog rada i menadžeske strukture su ključne zamerke koje se upućuju Sistemu za transakcionu obradu. Kada ste, pored toga, svesni činjenica da je to koncept iz perioda 60-tih godina prošlog veka, jasno je da treba pristupiti izgradnji novog informacionog sistema Vaše organizacije. Naša je preporuka da to bude ERP rešenje InterSoft-a.

InterSoft-ovo ERP rešenje je dobar izbor i u slučaju da niste zadovoljni Vašim postojećim ERP-om. Zbog nedovoljno dobro projektovanog , izgrađenog i održavanog ERP-a nastaju problemi koji su slični problemima koji su tipični za Sisteme transakcione obrade. Praksa ukazuje da su ključni problemi u toku eksploatacije ERP-a njegovo održavanje. InterSoft u svojoj poslovnoj orjentaciji težište, pored projektovanja i izgradnje ERP sistema, stavlja upravo na održavanju.

Naš ERP koncept se zasniva na Oracle platformi i sadrži rešenja u koja su inkorporirana sledeće paradigme: fleksibilnost, modularnost, otvorenost, bezbednost, prilagodljivost i sveobuhvatnost. Time se omogućuje optimalno korišćenje raspoloživih resursa organizacije, automatizaciju poslovnih procesa i zadovoljenje informacionih zahteva različitih kategorija korisnika na najvišem nivou.

InterSoft je u svojoj višedecenijskoj praksi izgradio ERP sisteme u različitim domenima poslovanja: vagonoizgradnja, tekstilna industrija, komunalna delatnost, izgradnja puteva, vodoprivreda, poljoprivreda, trgovina, lokalna samouprava, obrazovanje, izdavaštvo, industrija obuće, mašinska industrija, itd.

Sva ta ERP rešenja , uglavnom i u zavisnosti od domena poslovanja, imaju sledeću arhitekturu (Informacione Podsisteme-IPS):

 • IPS Planiranje resursa poslovanja,
 • IPS Nabavka resursa poslovanja,
 • IPS Magacinsko poslovanje,
 • IPS Proizvodnja,
 • IPS Marketing,
 • IPS Prodaja,
 • IPS Finansije,
 • IPS Računovodstvo,
 • IPS Ljudski resursi i obračun zarada,
 • IPS Osnovna sredstva, sitan inventar i HTZ oprema,
 • IPS Digitalizovana arhiva,
 • IPS Digitalni delovodnici,
 • IPS Digitalna evidencija i praćenje ulaza-izlaza u organizaciji.

Zašto naše ERP rešenje doprinosi ostvarenju Vaših poslovnih ciljeva?

 • Uređuje i automatizuje poslovne procese u Vašoj organizaciji.
 • Prilagodljiv je organizacionoj strukturi Vaše organizacije.
 • Zbog participativnog pristupa izgradnji ERP sistema zadovoljava informacione zahteve korisnika ERP-a na najvišem nivou.
 • Najpotpunije podržava kako operativne poslove tako i sistem rukovođenja i upravljanja menadžera u Vašoj organizaciji.Postoji mogućnost podrške specifičnih zahteva kroz realizaciju i izgradnju koncepta Business intelligence (BI).
 • Korisnički interfejs je dizajniran u skladu sa radnim potrebama korisnika ERP-a.
 • Obezbeđena je modularna izgradnja i dogradnja ERP sistema.
 • Bezbednost podataka i pristup ERP-u ostvaren je u skladu sa najvišim bezbedonosnim standardima.
 • Primenom našeg APEX softverskog rešenja, Inter Soft kroz postupak održavanja ERP-a obezbeđuje kontinuirano usklađivanje ERP-a sa dinamičkim zahtevima i promenama Vašeg poslovnog sistema.
 • Inter Soft stalno unapređuje isporučena ERP rešenja u skladu savremenim trendovima informacionih i komunikacionih tehnologija i zahtevima digitalne transformacije poslovanja.

InterSoft na tržištu softvera ne plasira gotova softverska rešenja već ih izgrađuje u PARTICIPATIVNOM metološkom pristupu. Participativnost se ogleda u tome da budući korisnik ERP-a, koji je kompetentan za realizaciju poslovnih procesa u okviru svoje poslovne funkcije, zajedno sa stručnjacima InterSoft-a, koji vladaju informacionim tehnologijama, izgrađuju softverska rešenja. Time se korisnicima ERP-a obezbeđuju softverska rešenja koja su u skladu sa njihovim zahtevima i zahtevima posla koja obavljaju. Naša softverska rešenja su po meri korisnika.

InterSoft je za kvalitetnu podršku procesa održavanja ERP-a izgradio poseban softver u APEX-u u kojem korisnik ERP-a dostavlja informacione zahteve programeru InterSoft-a sa naznakom na poželjno vreme odgovora na zahteve. Te informacione zahteve i dinamiku njihovog rešavanja pored korisnika ERP-a i programera InterSoft-a vide i prate menažment korisnika ERP-a i menadžment InterSoft-a. Time se obezbeđuju organizacioni preduslovi da se informacioni zahtevi korisnika ERP-a zadovolje na najvišem nivou i u vremenu kada to iziskuju potrebe poslovnog sistema.

Naš ERP je izgrađen za WINDOWS i LINUX okruženje i koristi ORACLE bazu podataka i razvojne alate. „InterSoft“ je višegodišnji ( od 2000. godine ) Oracle Partner i licencirani korisnik najsavremenijih Oracle alata za razvoj aplikacija. Time su omogućeni bezbedni pristup i čuvanje velikog obima poslovnih podataka.