Aplikacije

TASK ASSISTANT

Softverska aplikacija za ispostavu radnih zadataka i njihovo praćenje

TASK ASSISTANT je softverska aplikacija koja pruža potpunu podršku kod ispostavljanja radnih zadataka Izvršiocima, kod kontrole izvršavanja ispostavljenih radnih zadataka, kao i dvosmerne digitalne komunikacije izmedu Naručioca i Izvršioca posla. Aplikacija pruža mogucnost da svaki korisnik sistema može biti u ulozi Naručioca (osoba koja ispostavlja radne zadatke ), Izvršioca (osoba koja prima zadatke od Naručioca) i Administratora ( osoba koja je zadužena za administraciju sistema, otvaranje novih korisnika, dodeljivanja prava pristupa, itd). Takode, postoji mogucnost pridruživanja više uloga jednom korisniku ( isti korisnik može biti Naručilac i Izvršilac i eventualno Administrator). Aplikacija obiluje jasnim tabelarnim i grafičkim prikazima za svaki radni zadatak i za svakog korisnika aplikacije. Deviza programa je Ispratite svaki radni zadatak do kraja!

 Link prezentacije TASK ASSISTANT

Koristi koje ćete imati od aplikacije TASK ASSISTANT

 • Ne postoje startna finansijska ulaganja:
  • u hardver,
  • u licenciranje baze podataka,
  • u sistemski softver (neki poseban operativni sistem i sl.),
  • u osnovnu cenu aplikacije (prilagođavanje, instaliranje, obuka i sl.).
 • Aplikacija je unapred instalirana na iznajmljenom serveru na CLOUD-u. Može odmah da se počne sa eksploatacijom softvera. Obuka je takode nepotrebna jer:
  • dostupna je video prezentacija,
  • dostupno je detaljno korisničko uputstvo,
  • dostupna je pomoć u samom programu,
  • aplikacija je sama po sebi jednostavna, intuitivna i ima dobar korisnički interfejs.
 • Jedini preduslov za korišćenje aplikacije je postojanje Internet konekcije.

Funkcionalnosti aplikacije TASK ASSISTANT

 • Osnovni moduli, izveštaji, mogućnosti:
  • Svaki korisnik može biti Naručilac, Izvršilac, Administrator, i Naručilac i Izvršilac.
  • Aplikacija ima posebnu stranicu na kojoj se automatski svaki minut osvežavaju i vrlo lako vizuelno uočavaju statusi izvršenja pojedinačnih radnih zadataka. Neki naši korisnici koriste ovu mogućnost da cela služba (npr. knjigovodstva ili finansija) na posebnom, samo za to izdvojenom ekranu, vrlo lako prati šta im pristiže od novih radnih zadataka.
  • Osoba koja ispostavlja radni zadatak (Naručilac) može da ispostavi radni zadatak, prema jednoj ili više osoba. Zadatak može biti tipski ili specifičan. Pored opisa i roka Naručilac može da označi zadatak kao hitan, da pošalje dodatni fajl sa dodatnim informacijama i objašnjenjima koji može biti od pomoći Izvršiocu tokom izvršenja radnog zadatka.
  • Postoji pregled zadataka koji nisu završeni, a Naručilac ih je ispostavio. U tom pregledu posebnom bojom su označeni radni zadaci kojima je rok prošao, kao i oni kojima je rok pri kraju. Ulaskom u željeni radni zadatak dobija se pregled svih detalja vezanih za radni zadatak, kao i istorija komunikacije po ovom radnom zadatku. Sa druge strane, može se na posebnom pregledu videti za izabrani radni zadatak, kompletna hijerarhija u dubinu, odnosno ko je kome prosledivao zadatak, kao i u kojoj je fazi izvršenje zadatka na svakom hijerarhijskom nivou.
  • Čuva se istorija prihvaćenih/odobrenih radnih zadataka od strane Naručioca, kao i radnih zadataka od kojih je Naručilac odustao.
  • Postoji pregled svih zadataka koje Izvršilac treba da prati i odradi. U tom pregledu posebnom bojom su označeni radni zadaci kojima je rok prošao, hitni zadaci, kao i oni kojima je rok pri kraju. Ulaskom u željeni radni zadatak dobija se pregled svih detalja vezanih za radni zadatak, kao i istorija komunikacije po ovom radnom zadatku. Postoji posebna mogućnost da Izvršilac prosledi/delegira zadatke drugim Izvršiocima na nižem nivou, a koji su vezani za realizaciju dobijenog radnog zadatka od strane Naručioca.

Osnovni grafički izveštaji su:

 • Sumarni izveštaji:
  • Grafički pregled u vidu torte, koliko je prijavljeni korisnik kao Naručilac ispostavio zadataka, koliko je od uradjenih zadataka prihvaćeno sa njegove strane, a koliko je zadataka završeno ali čeka na prihvatanje, i slično.
  • Pregled faza u realizaciji zadataka, u vidu stubaca, po statusima zadataka kao što su završen, prihvaćen, odustanak, doraditi, ispostavljen, primljen, izrada u toku i slično.
 • Pojedinačni izveštaji:
  • Ovde svaki korisnik u svojstvu Naručioca može videti sliku kakvi su njegovi Izvršioci u odnosu na sve dosad ispostavljene radne zadatke prema njima.

Podržani jezici su:

 • Srpski,
 • Mađarski,
 • Engleski, i
 • Nemački.

Način plaćanja aplikacije

Aplikacija TASK ASSISTANT-a, koja je predmet ponude, se ne prodaje već se rentira (iznajmljuje) na mesečnom nivou.

 • U ceni rentiranja korisnik softvera dobija:
  • implementaciju softvera,
  • uputstvo za korišćenje,
  • otklanjanje eventualnih bagova u programskim rešenjima.

Kako početi sa radom?

Ukoliko ste zainteresovani za TASK ASSISTANT:

 1. Telefonskim putem ispostavite zahtev za Ponudu,
 2. Ponudu ćete dobiti u najkraćem roku,
 3. Ukoliko je Ponuda prihvatljiva dostavićemo Vam Ugovor,
 4. Potpišite i overite Ugovor i pošaljite na adresu InterSoft-a,
 5. Dobićete uputstvo za prijavu na sistem kao i lozinku za korišćenje aplikacije,
 6. Korisničko uputstvo preuzmite iz TASK ASSISTANT-a. Za bolje upoznavanje sa aplikacijom koristite video prezentaciju sa sajta InterSoft-a,

Aplikacija TASK ASSISTANT za mobilni telefon

U paketu se dobija i aplikacija za mobilni telefon.

"TASK ASSISTANT" Android aplikacija omogućava svim korisnicima aplikacije TASK ASSISTANT-a da na svojim mobilnim telefonima prate radne zadatke, kako one gde su Naručioci, tako i one gde su Izvršioci. Aplikacija za mobilni telefon u najkraćim crtama obezbedjuje sledeće funkcionalnosti:

 • Korisnik u aplikaciju ulazi sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.
 • Nakon ulaska u aplikaciju korisnik ima mogućnost pregleda svih svojih zadataka bez obzira da li se nalazi u ulozi Naručioca ili Izvršioca posla. Svaki radni zadatak prikazan je sa svojim jedinstvenim brojem, opisom radnog zadatka, rokovima i pripadajućim statusima.
 • Pored svakog zadatka nalazi se i prigodna ikonica koja vizuelno obaveštava korisnika da li je radni zadatak u roku izvršenja, da li se kasni sa rokom ili eventualno uskoro ističe rok za završetak.
 • U slučaju kada je korisnik Izvršilac, ima mogućnost komunikacije sa svojim Naručiocem postavljanjem unapred definisanih statusa zadatka i slobodnim unosom odgovarajuće poruke.
 • U slučaju kada je korisnik Naručilac posla, takode ima mogućnost promene statusa zadatka, unosa odgovarajuće poruke, ali i ocenjivanja konkretnog Izvršioca u zavisnosti od stepena zadovoljstava obavljenim radnim zadatkom.
 • Korisnik u svakom momentu može pogledati radne zadatke na koje nije odgovorio (bez obzira da li je Naručilac ili Izvršilac), i definisati odgovor drugoj strani, čime obezbeduje svoju ažurnost i "prebacivanje odgovornosti (loptice)" drugoj strani.